Dnia 6-8 grudzień 2016 r. odbędą się egzaminy próbne.

 

Egzamin gimnazjalny 2017-  INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Termin główny:
1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 minut)
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)
2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 minut)
- z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)
3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 minut)
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00(60 minut)
Termin dodatkowy  - 1,2,5 czerwca 2017 r.

  1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, przystępuje do niego w terminie dodatkowym (z przyczyn losowych lub zdrowotnych, gdy przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin).
  2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców złożony wraz z deklaracją nie później niż do 30 września 2016 r. (zał. 3d).
  3. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2016 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego (załącznik 3a).
  4. Do 18 listopada 2016 r. szkoła przekaże rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
  5. Do 15 października 2016 r.rodzice dostarczają dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
  6. Do 24 listopada 2016 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji.
  7. Do 19 stycznia 2017 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach językowych.
  8. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017, Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2016, sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.
  9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

JAK ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI NA SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY --->POBIERZ

Ważne informacje:
 
 

Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzania i organizowania sprawdzianu/egzaminu w Zespole Szkół nr 17 od roku szkolnego 2014/2015 - Pobierz

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz