Geografia z TIK

Pracując z uczniami klasy III C gimnazjum na lekcjach geografii wykorzystujemy technologie informacyjno – komunikacyjne. Na jednej z ostatnich lekcji omawiając położenie  Polski w Europie, obszar Polski i ważne wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski wykorzystaliśmy mapę interaktywną. Lekcja przebiegała sprawnie i rozbudziła zainteresowanie uczniów przedmiotem.

WZAJEMNE  NAUCZANIE  PRZEZ   EKSPERYMENTOWANIE

Uczniowie  z klasy VII B  na  biologii poznają w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm. Na jednej z lekcji badali wrażliwość skóry na dotyk i sprawdzali, czy istnieje różnica w czasie adaptacji receptorów ciepła i zimna.Uczniowie sami byli zaangażowani w proces zdobywania wiedzy. Jest to idealna metoda nabywania  umiejętności potrzebnych w życiu.

„ Czy potrafisz biegać szybciej od Ziemi?”

Dnia 22.10.2018 r. w kl. III b odbyła się nietypowa lekcja fizyki połączona z matematyką w terenie pt: „ Czy potrafisz biegać szybciej od Ziemi?” Uczniowie mieli za zadanie zmierzyć czas swego biegu na 100 m, następnie wyliczyć prędkość, z którą biegli i porównać ją z prędkością Ziemi wokół Słońca. Wyniki ich zaskoczyły! Okazało się, że Ziemia jest nie do pokonania.

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

 

Nazwa innowacji 

Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze multisensoryki i sensoplastyki 

Autor innowacji 

 Agnieszka Dominika Laskowska  

Rodzaj innowacji 

 mieszana 

Adresaci innowacji 

 uczniowie klasy I i II SP 

Krótki opis innowacji 

Innowacja polega na przeprowadzaniu raz w tygodniu odrębnych zajęć, realizowanych po zajęciach edukacyjnych. Będą to zajęcia z elementami multisensoryki oraz sensoplastyki. Wykorzystane podczas zajęć materiały będą pozyskane od rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach. Część zajęć odbywać się będzie w klasie szkolnej, część na terenie wokół szkoły. W ten sposób dzieci poznają niezwykłe zastosowania zwykłych rzeczy oraz będą miały możliwość percepcji różnymi zmysłami. 

Nowatorstwo 

Polega na zastosowaniu elementów multisensoryki i sensoplastyki we wspomaganiu wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.  

Przewidywane efekty uczniów 

- nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy 

- poszerzenie uzdolnień 

- rozwój zainteresowań  

- kształtowanie umiejętności myślenia 

- większa samodzielność   

Nazwa innowacji

„Zajęcia rozwijające kreatywność o charakterze logicznym i praktycznym”

Autor innowacji

 Ewelina Ciecierska

Rodzaj innowacji

 mieszana

Adresaci innowacji

 Uczniowie klasy IIIa SP

Krótki opis innowacji

Polega ona na przeprowadzaniu dwa razy w tygodniu odrębnych zajęć, realizowanych po zajęciach edukacyjnych. Będą to zajęcia
o charakterze praktycznym i logicznym. Zajęcia odbywać się będą w klasie szkolnej.
 

Nowatorstwo

Nowatorstwo polegać będzie na zastosowaniu podczas zajęć ciekawych gier planszowych, których celem będzie rozwijanie logicznego myślenia.

Przewidywane efekty uczniów

-nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy

-poszerzenie uzdolnień

-rozwój zainteresowań

-kształtowanie umiejętności myślenia

-większa samodzielność  

Nazwa innowacji

Przeżyć słowo

Autor innowacji

 Iwona Gaweł

Rodzaj innowacji

  Techniki dramowe

Adresaci innowacji

  Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej

Krótki opis innowacji

Innowacja jest skierowana do uczniów szkoły podstawowej. Polega na wprowadzeniu na zajęciach technik dramowych, które bazują na naturalnej ekspresji dziecka. Szeroko rozumiana drama – ćwiczenia, gry i zadania dramowe – dają uczniom okazję do ekspresji twórczej, aktywizującej rywalizacji i zabawy przez naukę. Uwewnętrznienie wiedzy przez przeżycie jest skutecznym sposobem zdobywania i utrwalania  wiedzy oraz rozmaitych kompetencji. Świadome i osobiście przeżyte słowa pozwalają uczniom zrozumieć świat, w którym funkcjonują. Wyrażanie siebie, swoich myśli i emocji, opinii i interpretacji pozwala uczniom nauczyć się językowej interakcji w rozmaitych kontekstach społecznych i w ten sposób zrealizować ogólne wymagania podstawy programowej.

Nowatorstwo

W dramie wykorzystuje się w głównej mierze spontaniczność, chęć do aktywnego działania i zabawy przez dzieci. Intuicyjne zachowania naśladowcze (np. zabawa w sprzedawcę, lekarza, nauczyciela) nabierają tu celowego i zorganizowanego charakteru. Dzięki zbliżeniu się w nauczaniu do oczekiwań uczniów łatwiej jest wzbudzić ich zainteresowanie i przekazywać założone treści. Istotne jest tu wydobywanie i pokazywanie uczniowi jego możliwości psychicznych, fizycznych i społecznych, ważnych dla funkcjonowania w otaczającym go świecie.

Przewidywane efekty dla uczniów

-ciekawe i atrakcyjne zajęcia dla uczniów

- poszerzanie i pogłębianie wiedzy

- kształtowanie różnorodnych postaw, wyrabianie prawidłowych nawyków, modyfikacja zachowań,

- kształtowanie wyobraźni

- poprawa dykcji  i pamięci

- przeżywanie emocji

Nazwa innowacji

Język angielski naszą drogą ku przyszłości

Autor innowacji

 Beata Baranowska

Rodzaj innowacji

 Metodyczna, organizacyjna

Adresaci innowacji

 Klasa V

Krótki opis innowacji

Dzięki różnym metodom, np. audiolingwalnej, technikom darmowym (dialogi, scenki darmowe, mini inscenizacje), technikom multimedialnym (Internet, programy komputerowe, DVD, tablica multimedialna),grom i zabawom dydaktycznym realizowane będą tematy które sprawiają uczniom najwięcej problemu podczas procesu nauki języka angielskiego. 

Nowatorstwo

Nauka struktur gramatycznych w ciekawy i oryginalny sposób.

Przewidywane efekty uczniów

  • zdobycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z przedmiotów humanistycznych
  • poszerzenie uzdolnień, kreatywności,
  • kształtowanie umiejętności logicznego i spójnego myślenia oraz jasnego formułowania wypowiedzi przy użyciu poprawnych form gramatycznych
  • udział i osiągnięcia w konkursach językowych zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych
  • lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
  • większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową                

Nazwa innowacji

„Rozśpiewany język polski”

Autor innowacji

 Marta Nowik

Rodzaj innowacji

 organizacyjna, metodyczna, mieszana

Adresaci innowacji

 uczniowie klasy VI a

Krótki opis innowacji

Polega ona na nauce polskiej ortografii w sposób przystępny uczniom. Jest ona dostosowana do możliwości uczniów. Niezależnie od realizowanego materiału, raz na dwa tygodnie, część lekcji poświęcę na nietypową naukę polskiej ortografii. Na zajęciach wykorzystywać będę znane współczesnej młodzieży piosenki, a w ich tekście będziemy wspólnie wyszukiwać słowa, które mogą sprawiać problemy z poprawną pisownią.

Nowatorstwo

Nauka ortografii poprzez wykorzystanie współczesnych polskich utworów muzycznych.

Przewidywane efekty uczniów

Nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z języka polskiego:

-poszerzenie uzdolnień;

-rozwój zainteresowań polonistycznych;

-kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi;

-udział i osiągnięcia w konkursach ortograficznych;

-lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i dalszego kształcenia w szkole podstawowej;

-większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową.

Nazwa innowacji

Przez działanie do wiedzy o człowieku

Autor innowacji

 Małgorzata Gumieniak

Rodzaj innowacji

 Metodyczna

Adresaci innowacji

 Klasa VIIb

Krótki opis innowacji

Innowacja dotyczy treści podstawy programowej z biologii dla  klasy VII. W czasie trwania innowacji przeprowadzonych zostanie 30 prostych doświadczeń i ćwiczeń  wykorzystujących ogólnie dostępne materiały z życia codziennego i uwzględniających  bazę  szkoły. Niniejsza innowacja ma zachęcać uczniów do przyswajania i utrwalania wiedzy biologicznej poprzez praktyczne działanie. 

Nowatorstwo

Wielu uczniów nie dostrzega zastosowania biologii w życiu codziennym, co moim zdaniem należy zmienić.

Emocjonalny stosunek do zajęć zwiększa ich efektywność i tym samym ma ogromny wpływ na tempo uczenia się i rozumowania. Przy prowadzeniu doświadczeń pobudzane są do pracy wszystkie zmysły - wzrok, słuch, dotyk, smak co pozwala na ich rozwój i łatwiejsze przyswajanie wiedzy. 

Przewidywane efekty uczniów

Uczniowie:

- poznają metody eksperymenalno – badawcze stosowane w naukach przyrodniczych

- formułują hipotezy i wyciągają wnioski na podstawie doświadczeń (karty eksperymentu)

- dokumentują przeprowadzone obserwacje i doświadczenia (karty eksperymentu)

- dzielą się swoją wiedzą na forum szkoły (tydzień nauk matematyczno - przyrodniczych  - pokazy)

- współpracują w grupie i kształtują umiejętność z zakresu komunikacji interpersonalnej 

Nazwa innowacji

„Dogadajmy się” – mediacje rówieśnicze

Autor innowacji

Dariusz Mrowiński, Andrzej Bakun

Rodzaj innowacji

programowa, organizacyjna

Adresaci innowacji

Uczniowie klas VII – VIII SP oraz III GIM

Krótki opis innowacji

 Innowacja ma za zadanie wprowadzenie elementów mediacji do rozwiazywania konfliktów wśród młodzieży. Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej koncentruje się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Ma służyć naprawie tego wszystkiego, co da się naprawić w najbardziej korzystnym stopniu dla obu stron. Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.Etapy procesu mediacji:

1.przedstawienie celu mediacji, roli mediatora oraz zasad mediacji

2.przedstawienie punktu widzenia stron

3.rozmowy indywidualne, polegające na doprecyzowaniu faktów i wyjaśnieniu zagadnień

4.poszukiwanie rozwiązań poprzez określenie potrzeb i interesów każdej strony

5.budowanie wspólnego rozwiązania poprzez zebranie propozycji możliwych rozwiązań oraz podkreślanie wspólnych interesów

6.spisanie porozumienia

Nowatorstwo

- zapoznanie grupy nauczycieli i uczniów z zasadami mediacji

- próba znalezienia rozwiązania konfliktu poprzez obie strony sporu

- włączenie w proces mediacji uczniów i wybór wśród nich osób, które będą pomagać swoim kolegom w rozwiązywaniu konfliktów bez używania przemocy.

Przewidywane efekty uczniów

Wprowadzenie mediacji rówieśniczych pomoże młodzieży rozwiązać konflikty w środowisku rówieśniczym, poprawi komunikację i wrażliwość uczniów. Pomoże zrozumieć, że w sytuacji konfliktu należy po pierwsze spróbować samodzielnie poradzić sobie z pojawiającą się trudnością, a w toku mediacji nauczy, jak to zrobić. W efekcie nabytych umiejętności mediatorzy rówieśniczy chętnie pomogą swoim rówieśnikom, a strony doceniają ich pomoc.

Nazwa innowacji

Matematyka z TIK-iem

Autor innowacji

 Barbara Wilczewska

Rodzaj innowacji

 metodyczna

Adresaci innowacji

 Uczniowie klasy 8b i 8c

Krótki opis innowacji

Głównym założeniem innowacji „Matematyka
z TIK-iem” jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii. Wprowadzona innowacja  ma na celu również wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów.  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych może pomóc w podniesieniu poziomu wiedzy matematycznej uczniów.

Wykorzystanie programu GeoGebra oraz pozwoli uczniom lepiej zrozumieć i eksperymentować z matematyką. Innowacja jest skierowana do uczniów klas ósmych i będzie wspomagać realizowany w szkole program „Matematyka z plusem”. Założeniem innowacji jest wykorzystanie dostępnych w Internecie bezpłatnych programów:  GeoGebryoraz wykorzystanie ćwiczeń interaktywnych z zeszytu ćwiczeń „Matematyka z plusem”, Gimplusa , filmów edukacyjnych „Matematyka na faktach”,prezentacji matematycznych w PowerPoint. 

Nowatorstwo

Promocja matematyki i wykorzystania narzędzi TIK,

Zwiększenie motywacji uczniów do nauki matematyki

Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela

Poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii IT 

Przewidywane efekty uczniów

Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie geometrii i algebry poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii atrakcyjnej dla współczesnej młodzieży.

Rozbudzanie zainteresowania matematyką i motywacji do nauki

Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia

Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi TI

Podniesienie wyników nauczania

Nazwa innowacji

„Taki duży, taki mały może świętym być”

Autor innowacji

 Marta Nowik

Rodzaj innowacji

 organizacyjna, metodyczna, mieszana

Adresaci innowacji

 uczniowie klasy VIII a, VIII b, VIII c

Krótki opis innowacji

Polega ona na ubogaceniu i urozmaiceniu zajęć teoretycznych z religii katolickiej w szkole. Niezależnie od realizowanego materiału, raz na dwa tygodnie poświęcę część lekcji na zaprezentowanie wybranej postaci świętego, błogosławionego lub kandydata na ołtarze.

Nowatorstwo

Dogłębne zapoznanie uczniów z życiorysami świętych, błogosławionych lub kandydatów na ołtarze pozwala zmotywować ucznia do dobrej zmiany.

Przewidywane efekty uczniów

Nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z przedmiotu, jakim jest religia katolicka:

-poszerzenie uzdolnień;

-rozwój zainteresowań religijnych;

-kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi;

-udział i osiągnięcia w konkursach religijnych;

-lepsze przygotowanie uczniów do świadomego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i dalszego kształcenia w szkole średniej;

-większa samodzielność i odpowiedzialność za pracę własną i grupową.

Nazwa innowacji

„Od teorii do praktyki”

Autor innowacji

Beata Ewa Wielgat

Rodzaj innowacji

organizacyjna, metodyczna, programowa

Adresaci innowacji

Klasa IIIA gimnazjum

Krótki opis innowacji

Wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz egzaminów gimnazjalnych wskazują chemię, jako jeden z przedmiotów, których nauka sprawia trudności.

Cel główny: rozbudzenie zainteresowań ucznia chemią, rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów.

- Polega ona na rozdzieleniu zajęć praktycznych od teoretycznych. w zależności od realizowanego materiału, po zakończeniu działu lub jego części jedną lekcję poświęcę na planowanie i wykonywanie doświadczenia a drugą na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, jako powtórzenie działu przed pracą klasową oraz przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.  Na zajęciach teoretycznych wykorzystywać będę tablicę interaktywną oraz pomoce zawarte na stronach wydawnictwa Nowa Era, którego podręczniki i program jest wybrany do realizacji. 

- Zakłada zaproponowanie uczniom klasy III a realizację projektu edukacyjnego pt. „Poszukuję, obserwuję, wnioskuję.”

- Raz w semestrze zajęcia terenowe.

- Konkurs chemiczny: „ Białka, tłuszcze, sacharydy to nie tylko składniki pokarmowe czyli różnorodne sposoby ich wykorzystania w życiu codziennym”

- Dokumentowanie podjętych działań: foldery, prezentacje, zdjęcia, albumy, pomoce dydaktyczne. 

Nowatorstwo

Polega ona na rozdzieleniu zajęć praktycznych od teoretycznych. w zależności od realizowanego materiału. Uczniowie będą samodzielnie wykonywać dostępne doświadczenia, poszerzając wiedzę teoretyczną w praktyce, a także dokumentować własną pracę. 

Zakłada zajęcia terenowe raz w semestrze.

Przewidywane efekty uczniów

Nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych poprzez samodzielne lub w zespole wykonywanie badań chemicznych

-rozwój zainteresowań przyrodniczych wyrażony w udziale w konkursach przyrodniczych

-wzrost umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi;

-lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i dalszego kształcenia   w szkole średniej wyrażone w lepszych wynikach edukacyjnych z chemii,

-większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową wyrażone w sprawnym wykonywaniu doświadczeń i badań chemicznych.

Nazwa innowacji

Geografia z TIK

Autor innowacji

Agnieszka Błaszczak

Rodzaj innowacji

Innowacja metodyczna

Adresaci innowacji

Uczniowie klasy III C

Krótki opis innowacji

W czasie trwania innowacji wykorzystane zostaną technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).  Innowacja ma zachęcać uczniów do przyswajania i utrwalania wiedzy geograficznej poprzez wykorzystanie narzędzi TIK (np. map interaktywnych, ćwiczeń, zdjęć lotniczych).  

Nowatorstwo

Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu geografii. Współczesny nauczyciel musi zapewniać uczniom warunki do rozwoju kompetencji potrzebnych do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, którego nieodłącznym składnikiem

są technologie informacyjno-komunikacyjne.   

Przewidywane efekty uczniów

- łatwiej przyswoją wiedzę geograficzną

-  nabędą umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł

- zwiększą osiągnięcia

 - wykażą  się większą samodzielnością w działaniu

- lepiej przygotują się do egzaminu gimnazjalnego

- wykażą większą odpowiedzialność za pracę własną i grupową 

Nazwa innowacji

Licz, doświadczaj, odkrywaj z matematyką i fizyką.

Autor innowacji

Beata Surmacz, Sylwia Sobolewska

Rodzaj innowacji

Innowacja metodyczna

Adresaci innowacji

Uczniowie klasy III  gimnazjum

Krótki opis innowacji

W czasie trwania innowacji odbędą się lekcje otwarte, lekcje terenowe, konkurs oraz projekt edukacyjny, podczas którego uczniowie będą się wzajemnie uczyć.

Nowatorstwo

Zostaną przeprowadzone dwie zintegrowane lekcje otwarte matematyczno fizyczne – listopad 2018, marzec 2019.

Uczniowie wezmą udział również w dwóch lekcjach terenowych – październik 2018, maj 2019.

W marcu w naszej szkole odbędzie się finał I Konkursu Międzyszkolnego „Wielcy Uczeni – Geniusze Wszechczasów”.

W maju zostaną przeprowadzone przez uczniów klas trzecich gimnazjum pokazy doświadczalne dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu edukacyjnego „Z matematyką i fizyką za pan brat od najmłodszych lat”.

Przewidywane efekty uczniów

Innowacja przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań wśród uczniów przedmiotami przyrodniczymi poprzez udział w konkursie międzyszkolnym pt.: „Wielcy Uczeni – Geniusze Wszechczasów”, dwóch lekcjach otwartych zintegrowanych matematyczno – fizycznych, dwóch lekcjach  terenowych oraz w projekcie edukacyjnym „Z matematyką i fizyką za pan brat od najmłodszych lat”, realizowanym przez uczniów klas trzecich gimnazjum dla młodszych uczniów.

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz