Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Białymstoku

informuje, że nabór uczniów do  
Szkoły Podstawowej Nr 30 jest prowadzony

przez cały rok szkolny.

O przyjęcie do naszej Szkoły mogą ubiegać się wszystkie dzieci,
którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
wydała lub niezwłocznie wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

ZAPRASZAMY !

Podanie o przyjęcie do szkoły ---->pobierz

 

zasady rekrutacji do SP ---> pobierz

 

 

 

 

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz