Szkoła Podstawowa Nr 30 w Białymstoku prowadzi całoroczny nabór uczniów do klas I-VIII SP oraz III gimnazjum.

Celem jest zapewnienie uczniom pomocy świadczonej

w środowisku szkolnym w formie: dostępnej, zindywidualizowanej, dostosowanej do rzeczywistych, rozpoznanych w szkole potrzeb

i możliwości ucznia.

W naszej placówce obowiązek szkolny mogą realizować uczniowie z całego obwodu gminy Białystok, jesteśmy przygotowani do pracy z uczniami:

 • niedostosowanymi społecznie
 • zaniedbanymi środowiskowo
 • z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe)
 • z drugorocznością
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z niepełnosprawnością
 • przewlekle chorymi
 • będącymi w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

 Nasze atuty:

 • nowoczesny, dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów program  nauczania wyrównujący braki edukacyjne
 • nauka w kilkuosobowej grupie
 • przyjazne środowisko szkolne
 • możliwość realizacji 2 lat w rok
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • świetlica szkolna
 • biblioteka szkolna
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • zajęcia specjalistyczne:

v socjoterapeutyczne

v terapia pedagogiczna

v  profilaktyczno- edukacyjne

v  logopedyczne

v  doradztwa zawodowego

v  porady, konsultacje dla rodziców i opiekunów

v  relaksacja z elementami hydroterapii

v  doskonalące techniki pływania

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz