TUTORING szkolny: rozwojowo- wychowawczy w klasie II A

Tutor – Beata Ewa Wielgat wychowawca klasy II A

W roku szkolnym 2015/2016 pani Wielgat prowadziła pilotażowo tutoringowe zajęcia z 2 uczniów i ich matką.

W pierwszym semestrze na zebraniach rodzice byli zapoznawani z zasadami pracy tutorskiej.

Od lutego 2017 wychowawca II A pracuje z  uczniami i ich rodzicami  metodą tutorialu.

Od września planowane jest objęcie całej klasy II A

W dniu 30.03.2017 Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę wprowadzenia innowacji pedagogicznej. 

Tutoring szkolny - to forma pracy pedagogicznej realizowana w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • godności ucznia i wychowawcy, wypływającej z faktu ich człowieczeństwa;
  • inter- i intra- akcyjności procesu wychowawczego;
  • transgresyjności, czyli nieustannego przekraczania ograniczeń.

Program w zakresie „tutoringu wychowawczego” polega na zmianie systemu opieki szkolnej z tylko grupowego - „wychowawstwa klasowego” na zindywidualizowany – tutorski , skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Tutor-Wychowawca klasy pracuje indywidualnie z uczniami i ich rodzicami nie zaniedbując relacji uczeń - grupa podopiecznych - klasa.

Do zadań tutora wychowawczego należy:

- ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu);

- monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru:

- cotygodniowe (krótkie) spotkanie z uczniem

- tutorial – czyli jedno spotkanie w miesiącu co najmniej 30-40 minutowe (rozmowa tutorska)

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami;

- podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez ucznia planu pracy na koniec semestru, z zainspirowaniem autorefleksji ucznia;

- prowadzenie dokumentacji tutorskiej;

- sprawozdanie i autorefleksja tutora na koniec semestru;

Nowatorstwo polega wprowadzeniu tutoringu jako dodatkowej metody w pracy wychowawczej z klasą. Oprócz godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami prowadzenie:

 - comiesięcznych spotkań z uczniem (i jego rodzicem o ile będzie taka potrzeba wynikająca z tutorialu)

- spotkań raz w semestrze z uczniem i rodzicem podsumowujących osiągnięcia ucznia.

 

Strażnicy uśmiechu program wychowawczo - profilaktyczny realizowany

w Szkole Podstawowej Nr 30 w roku szkolnym 2017/2018w klasie IV 

Założenia i cele programu

-  wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

• osiągnąć emocjonalną stabilizację, • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych     stanów emocjonalnych,
• wyrażać własne zdanie,
• dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
• doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
• budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
• rozwijać poczucie własnej wartości,
• umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
• nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.

 

Tematy warsztatów:

Warsztat I: Zapoznanie z programem i metodami pracy.

Warsztat II: Poznajemy siebie- samoświadomość.

Warsztat III: Pokochajmy siebie- własna tożsamość.

Warsztat IV: Idealne miejsce relaksu – technika relaksacji.

Warsztat V: Podróż w czasie.

Warsztat V I: Wyrażanie uczuć.

Warsztat VI I: Przekazywanie uczuć.

Warsztat VIII:  Moja złość-1.

Warsztat IX: moja złość – 2.

Warsztat X: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Warsztat XI: Konflikty pomiędzy dziewczętami a chłopcami- mediacje.

Warsztat XII: Konflikty pomiędzy dziećmi tej samej płci – mediacje.

Warsztat XIII: Konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi- mediacje.

Warsztat XIV: Strach -1.

Warsztat XV: Srach- 2.

Warsztat XVI: Smutek.

Warsztat XVII: Spojrzenie w przyszłość.

Warsztat XVIII: Prawa młodych.

Warsztat XIX: Moje obowiązki.

Warsztat XX:  Gdy dzieci łamią prawa dzieci.

Warsztat XXI: Gdy rodzice łamią prawa dzieci.

Warsztat XXII: Gdy dorośli w szkole łamią prawa dzieci.

Warsztat XXIII: Jesteśmy różni, ale mamy takie same prawa.

Warsztat XXIV: Wartości.

Warsztat XXV: Co możemy zrobić, gdy naruszane są wartości?

Warsztat XXVI: Moja ulubiona historia/ komiks/ bohater filmowy.

Warsztat XXVII: Zazdrość.

Warsztat XXVIII: Miłość.

Warsztat XXIX: Miłość i ja.

Warsztat XXX: Wyrażanie wdzięczności.

Warsztat XXXI: Podsumowanie- podróż przez warsztaty.

Warsztat XXXII: Prezentacja rezultatów programu.

Program “Młodzież na Rozdrożu”

http://mlodzieznarozdrozu.pl/o-nas/program

CrossRoads jest strategią o charakterze edukacyjnym, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie młodych ludzi do unikania zachowań ryzykownych.

Celami programu jest:

ü  przekazywanie młodzieży pozytywnych wartości i przekonań, w oparciu o które są podejmowane dobre decyzje w życiu.

ü  wspieranie tego, czego naucza się w kontekście rodziny,

ü  pomaganie rodzicom i opiekunom w wychowywaniu i ochronie młodzieży od wielu współczesnych niebezpieczeństw, takich jak: HIV/AIDS i choroby przenoszone drogą płciową, ciąże nastolatek, alkoholizm, uzależnienia i ciągle wzrastające zjawisko przemocy wśród młodych ludzi.

ü  Poprzez współpracę rodziców i nauczycieli pielęgnowanie wartości etycznych oraz kształtowanie praktycznych umiejętności życiowych, które pomagają młodzieży w zdrowym rozwoju, w osiąganiu satysfakcjonującego życia i stawania się osobami oddziałującymi na społeczeństwo w pozytywny sposób.

Lekcje dotykają problemu epidemii chorób przenoszonych drogą płciową i wyjątkowego wyzwania współczesności, jakim jest HIV. Nacisk w programie położony jest na zdobywanie umiejętności, które pozwolą oprzeć się presji rówieśniczej, pomogą w odważnym mówieniu “nie” i w rozwijaniu praktycznych sposobów opierania się pokusom. Dyskusje na tematy typu – jak radzić sobie z porażkami, jak znajdować odwagę w dążeniu do sukcesu, jak planować przyszłość – mogą pomóc młodym ludziom w realistycznym i dalekosiężnym spojrzeniu na życie.

Program koncentruje się na tym, co to znaczy być osobą z dobrym charakterem. Pokazuje, jak ważny jest on dla prowadzenia zdrowego stylu życia i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Program ma charakter interaktywny. Może być także pomocny w stworzeniu w klasie atmosfery zaufania i środowiska przyjaznego rozwojowi dobrego charakteru.

Program składa się z 5 części:

Część I: Relacje

Część II: Charakter

Część III: Seks we właściwej perspektywie

Część IV: Praktyczne umiejętności życiowe

Część V: Podróż w przyszłość

Program „Żyj smacznie i zdrowo”

https://www.zyjsmacznieizdrowo.pl/

Cele programu

ü  Zachęcenie uczniów do regularnego spożywania pełnowartościowych posiłków.

ü  Kształtowanie wśród gimnazjalistów postawy szacunku do żywności oraz umiejętności przygotowywania posiłków w taki sposób, by ograniczyć marnowanie jedzenia.

ü  Aktywizacja szkół do realizacji tematów o znaczeniu społecznym i kształtowanie wśród uczniów prawidłowych wzorów konsumpcji.

ü  Angażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do podejmowania tematyki związanej z prawidłowym odżywianiem oraz niemarnowaniem żywności, poprzez przeprowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz realizacji konkursu poświęconego tej tematyce.

ü  Propagowanie zasad prawidłowego żywienia, dobierania smacznych i zdrowych składników posiłków.

ü  Edukacja z zakresu niemarnowania jedzenia w tym wpływu marnowania na środowisko naturalne. Przybliżenie zasad właściwego przygotowywania i przechowywania posiłków.

ü  Edukacja na temat związków pomiędzy żywieniem a ekologią oraz promowanie proekologicznej postawy.

ü  Angażowanie rodziców do podejmowania tematyki zdrowego odżywiania z ich dziećmi oraz zachęcenie ich do zmiany złych nawyków żywieniowych swoich dzieci.

ü  Kształtowanie nawyków zachowania przy stole zgodnych z zasadami savoir vivre 

 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zgłosiliśmy się do udziału w kolejnej, już 8 edycji programu. Czekamy na materiały edukacyjne od organizatora programu

Koordynatorki programu Sylwia Sobolewska i Beata Ewa Wielgat

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz