Propozycje tematów projektów edukacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

Agnieszka Błaszczak, Małgorzata Gumieniak - Klimat to temat!

Jadwiga Kułak – Zmienić kierunek.

Sylwia Sobolewska, Beata Surmacz - Z matematyką i fizyką za pan brat od najmłodszych lat.

Mariusz Szajewski - Odległość w przestrzeni kosmicznej.

Beata WielgatPoszukuję, obserwuję, wnioskuję.

 

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

1.Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły.

Czytaj więcej: Baza projektów

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz