Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

1.Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły.

 

2. Szkoła stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniami są:

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok szkolny, sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie jej w sposób przyjęty w szkole – czynności te powinny być wykonane do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym projekty będą realizowane;

b) monitorowanie stanu realizacji projektów,

c) upowszechnianie informacji na temat projektów,

d) organizacja publicznej prezentacji projektów,

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

4. Zadania nauczycieli:

4.1 Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy:

a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły,

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

e) monitorowanie jego realizacji,

f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację,

g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji,

h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu.

4.2 Do zadań wychowawcy należy: 

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu 
b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 
c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu,

d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,

e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania,

f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę),

g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom. 

5. Zadania uczniów:

a) wybór tematu projektu (do końca września) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie,

b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 

c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 
d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 

Lista tematów projektów edukacyjnych będzie znana w październiku, ale już teraz zapraszamy uczniów klas III do zgłaszania się do nauczycieli w celu uzyskania niezbędnych informacji.

 

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE

 

Podanie o przyjęcie

do szkoły ---->pobierz